+36 30 598 3806

info@albamentoralapitvany.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatbázisba jelentkezés, adatbázisba regisztrálás, bejelentkezés során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő: Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth I. ltp.12. 1/1.

e-mail cím: info@albamentoralapitvany.hu

telefonszám: +36 30 594 4422

Az szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Az Érintetteknek lehetősége van egy adott szolgáltatásra jelentkezni, összevontan a szolgáltatásra történő jelentkezéssel egyidejűleg az adatbázisba is jelentkezni. Weboldalon, emailben, telefonon, papír alapon. (például: weboldalon keresztül „megrendelem, jelentkezem” funkcióval). Ez utóbbi esetben az adatkezelés időtartamára az adatbázisba történő jelentkezésre vonatkozó adatvédelmi szabályok irányadóak. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett szolgáltatásra jelentkezzenek. Ebben az esetben adatkezelő kizárólag a jelentkezéssel érintett szolgáltatás kapcsán tárolja és kezeli az érintett adatait.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatásokra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 1. Érintettek

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett szolgáltatásra jelentkezik

 1. Az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

Név, email cím

 1. Az adatkezelés célja

Jelentkezők szolgáltatásba vonása, informálása

 1. Hogyan történik az adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: az érintett a szolgáltatás szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés történhet online (e-mail, regisztráción keresztül) és papír alapon is.  Adatkezelő a folyamat során a jelentkezéseket összeveti a szolgáltatás feltételeivel. Ez esetben az érintett jelentkezőtől további adatra lehet szükség. Adatkezelő az ilyen adatkezelési hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Ha a szolgáltatás célcsoportjába illik a jelentkező, értesíti a szolgáltatásba vonásról.

A szolgáltatásba be nem vont érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

 1. Adatkezelés időtartama:
 • Az Adatkezelő a szolgáltatásba be nem vont érintettek adatait kezeli (tárolja) a jelentkezéstől számított 1 évig.
 • érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig
 1. Az adatkezelés módja?

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan is történik.

 1. Adatok forrása

Az adatok  közvetlenül a jelentkezőtől érkeznek

 1. Adatközlés harmadik fél számára

Az adatokat az Adatkezelő, illetve az általa külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

 1. Cookie-k használata

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

Az érintettek jogai

 • Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében és az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését.
 • A tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés: Az érintetteknek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen a kezelt adatokról, továbbá, hogy hozzáférjen az általunk, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Amennyiben ezt a jogát gyakorolni kívánja, kérjük, küldjön e-mailt nekünk az info@albamentoralapitvany.hu címre.
 • A személyes adatok helyesbítése: Az általunk kezelt személyes adatok frissítése vagy a hiányos adatok kiegészítése céljából, kérjük, küldjön e-mailt számunkra.
 • Hozzájárulás visszavonása: A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel általában egy másik jogalapra támaszkodhatunk), amikor azonban az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintettnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak általunk történő kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásához, kérjük, küldjön e-mailt.
 • A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos esetleges panaszait – a panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje az albamentor@gmail.com címre vagy forduljon a kuratórium elnökéhez.

Papp Mária telefon: +36 30 598 6108

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatáskérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az ugyvezetes.albamentor@gmail.com email címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.

Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz amennyiben vélelmezi, hogy sérültek a jogai. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html.  Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.            A jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. január 31-én került elfogadásra. Jóváhagyta az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány Kuratóriuma.